KANDIDAAT-HUURDERS

Wie kan zich inschrijven ?  Om in aanmerking te komen voor een sociale woning, moet je aan enkele voorwaarden voldoen.

A. Inkomensvoorwaarden :  Het netto-belastbaar gezinsinkomen, evenals het niet-belastbare geïndexeerd vervangingsinkomen mag niet hoger zijn dan :

- 28 105 euro* voor een alleenstaande zonder personen ten laste.

- 30 460 euro* voor een alleenstaande met een handicap (d.w.z. met invaliditeit +66%)

- Voor alle andere gezinssituaties : 42 156 euro* vermeerderd met 2 356 euro* per persoon ten laste.

* Deze bedragen gelden voor aanvragen in het jaar 2023, de bedragen worden elk jaar geïndexeerd.

B. Meerderjarigheid :  Je moet minstens 18 jaar zijn.

C. Eigendomsvoorwaarde :  Jij en je gezinsleden mogen geen woning of bouwgrond,

- geheel of gedeeltelijk in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal hebben;                             

- geheel of gedeeltelijk zelf in vruchtgebruik hebben gegeven;

- geheel of gedeeltelijk zelf of door derde in erfpacht of opstal gegeven.

Zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders mogen deze zakelijke rechten niet in hun vennootschap brengen.

D. Taalvoorwaarde :  Vanaf 1 januari 2023 moet een sociale huurder de Nederlandse taal kennen op het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Talen. Je hebt dit niveau twee jaar na de start van jouw huurovereenkomst.

Wat als je niet voldoet?  Huur je twee jaar en heb je niveau A2 Nederlands niet? Dan kan je bij Woonpunt Schelde-Rupel uitstel van één jaar vragen. Voldoe je nadien nog niet? Dan kan je een administratieve geldboete krijgen.

Waar kan je Nederlands leren? Je kan via verschillende scholen en organisaties Nederlands leren.  Het agentschap Inburgering en Integratie van de Vlaamse overheid kan je hierover informeren (www.integratie-inburgering.be).

E. Inschrijvingsverplichting bij VDAB :  Indien u huurder wordt van een sociale woning en niet-beroepsactief bent maar wel arbeidspotentieel hebt en nog geen 64 jaar bent, moet u zich inschrijven bij de VDAB.
Tenzij u door billijkheidsredenen of uitzonderingsvoorwaarden niet in staat bent om te werken of actief naar werk kan zoeken. Dan beschikt u niet over arbeidspotentieel en moet u niet aan de voorwaarde voldoen.

Het gaat om:

  • uitkeringsgerechtigde personen voor wie een uitzondering geldt door billijkheidsredenen, nl. personen die een leefloon ontvangen en over wie het OCMW beslist dat zij door billijkheidsredenen niet kunnen werken
  • personen die niet kunnen werken door arbeidsongeschiktheid, invaliditeit of een erkende handicap

F. Voorwaarde inburgeringsbereidheid :  Indien je een verplichte inburgeraar bent, dien je bereid te zijn het inburgeringstraject te volgen, volgens het inburgeringsdecreet.

G. Voorwaarde van inschrijving in bevolkings- of vreemdelingenregister : Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Belangrijk!  Alle meerderjarige personen die de huurwoning zullen betrekken moeten aan de toelatingsvoorwaarden voldoen, de inkomens worden samengeteld.

LET OP! Woonpunt Schelde-Rupel geeft voorrang aan de kandidaat die in een periode van 6 jaar voor de toewijzing minstens 3 jaar inwoner is/was van de gemeente waarvoor hij/zij zich kandidaat stelt. (Schelle of Zwijndrecht)

U voldoet aan de voorwaarden?  U wil graag inschrijven als kandidaat-huurder?  Download hieronder het inschrijvingsformulier voor Zwijndrecht of Schelle.